Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 20 tháng 10 năm 2021

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 18:30 01/03/2020  

Thông báo đi học lại
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1465/UBND-GD ngày 28/02/2020 và Công văn số 388/SGD&ĐT-VP ngày 28/2/2020 của Sở GD&ĐT; Ban giám hiệu trường THPT Bình Điền thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nội dung sau:

1. Học sinh toàn trường bắt đầu đi học trở lại từ ngày 02/03/2020.

2. Các tổ chức đoàn thể, giáo viên và học sinh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong nhà trường theo nội dung chỉ đạo tại Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; Công văn số 1256/UBND-YT ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh  Thừa Thiên Huế về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp trong trường học; Công văn số 388/SGD&ĐT-VP ngày 28/2/2020 của Sở GD&ĐT về việc cho học sinh đi học trở lại và công tác phòng chống dịch trong nhà trường; Các Kế hoạch và nội dung tập huấn cho giáo viên của nhà trường trong ngày 29/02/2020 chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại và các biện pháp phòng tránh cụ thể tại nhà trường.

3. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin tại website trường THPT Bình Điền (http://thpt-bdien.thuathienhue.edu.vn/) và facebook Đoàn trường Bình Điền để nắm thông báo của nhà trường.

Ban giám hiệu đề nghị giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo đầy đủ nội dung công văn này đến học sinh và phụ huynh học sinh.

* Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu VT.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

                                               Phan Văn Bình

Tải file 1  

Số lượt xem : 16233

Các tin khác